Общи условия и
Политика на поверителност

Валидна от 25.02.2021 г.

В СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, разбираме колко важна е защитата на личната информация на нашите клиенти. Този документ информира потребителите за нашия ангажимент за поверителност по отношение на информацията, която държим за нашите клиенти и какво можем да правим с тази информация. Ние потвърждаваме, че всяка лична информация, която събираме за нашите клиенти, ще бъде използвана само за целите, за които е събрана, или позволените цели по силата на законодателството. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД уважава поверителността на всеки потребител, който влезе в уебсайта на компанията и за целта сме взели всички необходими мерки, за да предпазим тази информация, на всички наши съществуващи, или бъдещи клиенти, кандидати, или посетители. Преди да попълните, каквито и да било лични данни, е необходимо да проверите общите условия и да продължите, само ако сте съгласни с Условията в съответната политика за поверителност, във връзка с трансфера, съхранението и обработката на личните данни.

СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД има право едностранно да променя посочените принципи по всяко време, като уведоми клиентите за това, не по-късно от 14 дни преди значителни изменения, чрез уебсайта на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, имейли или чрез друга алтернативна форма. При въпроси, които не са уредени с настоящата политика за поверителност, страните трябва да се съобразяват с Общите Правила и Условия на съответната инвестиционна компания.

1. Дефиниции

1.1 Клиент – означава всеки индивид, или юридическо лице, който е влязъл в клиентско споразумение с СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД и активно използва, или е използвал, услугите на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД до прекратяване на клиентските отношения. Потенциален клиент е индивид, или юридическо лице, което възнамерява да използва услугите на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД и е направил първоначална регистрация за да използва услугите, съгласил се политиките за поверителност.

1.2 Клиентски данни – означава информация, която е достояние на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД и която се обработва от СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД. Когато този документ, се отнася като „лична информация“, означава че става въпрос за информация, от която клиентската идентичност е ясно представена. Различните категории клиентски данни са уточнени в точка 5 от този документ.

1.3 Обработка на клиентски Данни – означава всяко действие, което се извършва с данни на клиента, включително – събиране, записване, структуриране, поддържане и безопасно съхранение, промяна, препращане, изтриване, архивиране и т. н.

1.4 Обработващи Данни – Юридически лица  в т.ч. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, или подизпълнители на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, предоставящи инвестиционни услуги или други услуги и обработващи клиентски данни и лична информация във връзка с тези услуги, включително за целите на маркетинга и рекламата.

1.5 Оторизиран Оператор – СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД също така може да използва външен оператор за обработка на клиентските данни, въз основа на споразумение за услуги, който се ръководи от инструкции на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД за защита на клиентските данни.

2. Съгласие за обработка на данни

2.1 Първоначална регистрация – За да ползвате слугите по консултации за инвестиционна търговия във н СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, трябва да направите първоначална регистрация чрез регистрационна форма на сайта на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, и да се съгласите с условията изложени в политиката за поверителност. Клиентът потвърждава приемането на тези условия, като отбележи съответната отметка в регистрационната форма. Ако подобно съгласие не бъде дадено, СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД няма да продължи с обработването на личните данни, нито ще предоставят услуги на въпросното лице.

2.2 Участие в курсове и участие в кампании – Данните на клиента ще бъдат обработвани, при регистрация за предлагани уебинари, или семинари, или когато е налице регистрация на друга лендинг страница на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, която изисква регистрация – след като СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД ще трябва да използва личната информация на клиента, за предоставяне на услуги и във връзка със задълженията си. Във всички подобни случаи, клиентът се съгласява, че лични данни ще бъдат събирани чрез регистрационна форма, която са попълнили, с която са създадени логин данни за достъп до платформите.

2.3 Анулиране на първоначалната регистрация – Когато човек анулира регистрационния процес и не попълни формата, данните няма да бъдат използвани от СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД и поради тази причина, няма да бъдат запазвани за допълнителна обработка в бъдеще.

3. Регистрация за маркетинг имейли

3.1 По време на първоначалната регистрация в електронните платформи на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, всеки има право да избере дали да получава маркетинг имейли, или не (като например новини за компанията, информация за кампаниите и други подобни ъпдейти, които повишават знанията за пазара и т. н.) към предоставените имейл адреси. Тези предпочитания, могат да бъдат променени във всеки един момент по-късно, с писмено волеизявление до СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД. Също така е възможно да се отпишете от такъв тип рекламни имейли, които вече са били приети за получаване

4. Целите на събиране на клиентски данни

СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД предостави различни аспекти от своите услуги. Тези данни се събират за споменатите по-долу причини.

4.1 Верификация на идентичността. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД има право да верифицира персоналната идентичност, преди да влезе в клиентско споразумение и да създаде възможност за ползване услугите предлагани от СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД на даден индивид. За това, СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД може да използва трети страни, които да правят проверка на идентичността за нейна сметка.

4.2 Да формира профил. За да спази легалните задължения, СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД може да създава профил на клиента, който се администрира от СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД.

4.3 Маркетинг. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД може да използва клиентските данни, като локация, или търговска история да достави съдържание, като новини, анализи, проучвания, доклади, кампании и търговски възможности, които могат да са в интерес на клиента, на регистрираните имейл адреси. Клиентът, винаги има право да промени своите предпочитания, ако иска, или не иска повече да получава подобни комуникационни имейли.

4.4 Подобрение на продуктите и услугите на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД може да използва клиентските данни, за да анализира и подобрява своите продукти и услуги.

4.5 Да разследва или урежда запитвания или спорове. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД може да използва събраните клиентски данни, за да се съобрази с приложимите закони, съдебни нареждания, или друг съдебен процес или изискванията на всички приложими регулаторни органи. Лични данни могат да бъдат обработвани за уреждане на спорове с клиента.

4.6 Да изпрати клиентски проучвания. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД може да изпраща на клиента изследвания, като част от процеса на обратна връзка, като е в интерес и на двете страни, да се търси обратна връзка, за предоставяне на най-добрите услуги на клиентите.

4.7 Анализи на данни от уебсайта. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД  може да ползва събраната информация от уеб сайта си, с цел анализи за нуждите на маркетинга и рекламата.

4.8 Сигурност. Ако даден клиент влезе, в която и да е виртуална среда на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, последният може да прави видео запис на образа на клиента, от съображения за сигурност. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД може също така да държи записи с детайли на клиенти, които са влизали в която и да е от виртуалните среди на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД. Това е в интерес на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, за поддържане на сигурна и нормална работна среда.

5. Категории на клиентски данни

Клиентски данни могат да се събират от клиента, от използването му на услуги и от външни източници, като публични и частни регистри. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД има правото и задължението по силата на своята дейност да проверява точността на клиентските данни, съдържани в базата с данни, като периодично изисква от клиента да преглежда и/или поправя, или потвърждава точността на клиентските данни. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД не събира чувствителна информация за клиента. Категориите клиентски данни, които основно се събират и обработват от СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД се състоят от следното:

5.1 идентификационни данни – като име, дата на раждане, персонален идентификационен код и данни относно идентификационния документ (като копие на паспорт или лична карта).

5.2 Данни за Контакт – като физически адрес, имейл адрес, телефонен номер и език на комуникация.

5.3 Семейна информация – като информация за семейството на клиента, подопечни и други свързани лица (само в случаите ако клиента е свързан с политиката, или е свързан с политическа фигура, или клиентът е починал).

5.4 Професионални данни – като образование и данни за заетостта.

5.5 Данни за данъчното жителство на клиента – като страна на пребиваване, данъчен идентификационен номер и гражданство.

5.6 Комуникация и данни за активността – Като визуални и/или аудио комуникация, записи събрани, при посещение на клиента на офис на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, включително данни, свързани с посещения на клиента на уебсайтовете на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД.

5.7 данни свързани с услуги на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД – като за представянето свързано с услугите за споразумения или прекратяването им, изпълнение на транзакции, подадени заявления, изисквания, оплаквания и налагани такси за услугите.

5.8 Данни за навиците, предпочитанията и удовлетвореността – като например данни за предпочитанията, удовлетворението и активност на използването на услугите, лични настройки, отговори на анкети и т. н.

5.9 данни за участие в кампании – като например събраните точки и спечелени награди в игри, или кампании.

5.10 Данни за категоризирането на клиента, ниво на опит и предишна експозиция към финансовия пазар – включително на клиентските знания и инвестиционен опит, инвестиционни цели и др.

6. Свързване с СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД по електронната поща или чрез чат на живо

Когато се свързвате с имейл с СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД (чрез страницата „Контакти“ или други), или използвате функцията „Чат на Живо“, от потребителите може да се изисква да предоставят допълнителни лични данни, като тяхното име или имейл адрес. Тези данни ще бъдат използвани, за да се отговори на тяхното запитване и да бъдат идентифицирани. Имейлите се съхраняват на вътрешната система за контакти на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, която е сигурна и не е достъпна от външни неоторизирани страни.

7. Получатели на клиентски данни

Ако е необходимо, клиентските данни се споделят с други получатели, като например:

7.1 Органи, правоприлагащите органи, съдебните изпълнители, нотариалните служби, данъчни органи, органите за надзор и звената за финансово разузнаване.

7.2 Юридически лица в рамките на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД. Бизнесите на компаниите от СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД се поддържат от различни екипи и членове на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД може да предостави лични данни, ако това е необходимо за да се подсигурят услугите, търговската платформа и нейната администрация, продажбите и маркетинга, потребителската и техническата поддръжка. Всички служители на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД са длъжни да следват правилата за поверителност на данните и политиките за подсигуряване на личните данни. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, може да обработи лични данни, във връзка с която и да е от електронните платформи на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД.

7.3 Институции за предоставяне на финансови услуги, например банки, платежни системи, институции, участващи в изпълнение търговия, сетълмент и отчитане (например регулираните пазари като местата за изпълнение, многостранна търговска система, организиране на търговски услуги, депозитарите, местни и чуждестранни брокери).

7.4 Одитори, юридически и финансови консултанти или всеки друг оператор оторизиран от СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД.

7.5 Трети страни, по поддържането на регистри (като например кредитни регистри, регистрите за населението, търговски регистри, регистрите на ценни книжа или други регистри, притежаващи или посредничещи при клиентски данни).

7.6 Събирачи на дългове, по силата на съдебни спорове, или администратори на банкрути.

7.7 Други лица, във връзка с провизирането на услуги на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, като предоставящи услуги, или провайдъри на архиви, и пощенски услуги.

7.8 СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД може да използва други външни оторизирани оператори за обработка на клиентските данни. В тези случаи СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД предприема необходимите стъпки за адекватна защита на личните данни на потребителите и обработката на личните данни, съгласно инструкциите на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД.

7.9 СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД може да споделя данни на клиента при обединяване, продажба, преструктурира, придобиване, съвместно предприятие, прехвърляне, прехвърляне или на всички или на част от бизнесите на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, активи или акции (включително във връзка с всеки фалит или подобни производства).

8. Клиентски Права

СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД зачита правата на клиентите за достъп и контрол на техните лични данни. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД отговаря на искания относно обработката на лични данни и когато е необходимо, СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД ще даде достъп до, коригира, или изтрие такива лични данни.

8.1 Преглед на обработката на данните на клиента. При поискване от страна на клиента, СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД предоставя преглед на събраните клиентски данни, която е налична в нейната база данни за клиенти. Преди предоставянето на такова разглеждане, СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД ще поиска, лицето да докажат своята самоличност, с цел намаляване на рисковете от фалшива идентичност

8.2 Корекция на данни. Ако личната информация, която СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД притежава, отнасящи се до клиента, е неточна или непълна, клиентът има право да я коригира в СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, може да поиска допълнителна информация и документация, необходими да потвърдят нуждата от заявената промяна на данните.

8.3 Ограничаване на обработката. Клиент, може да поиска от СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД да ограничи използването на личната информация за маркетингови цели. Клиентът, може да промени своите предпочитания за получаване на такива материали чрез писмено волеизявление до СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД.

8.4 Изтриване. Клиент може да поиска от СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД да изтриете личните данни, които компанията притежава. Заявка за изтриване на личните данни на индивида ще доведе до закриването на техните акаунт(и), отстраняване на техните данни от активна обработка и прекратяване на отношенията с клиента. Обаче, СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД се изисква да поддържа личните данни на клиента в съответствие със законовите и регулаторни изисквания, както и в съответствие с изискванията на вътрешните правила за поддържане на архиви. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД ще пази данни, в продължение на поне пет години, след отношенията с клиента, освен ако няма други изисквания и условия за съхраняване на данни, или документи, според съответното законодателство. Ненужната клиентска информация, ще бъда изтривана, или унищожавана.

9. Автоматизирано Вземане на Решения

Ако СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД е направила решение за даден клиент, базирано единствено на автоматизиран процес (напр. чрез автоматично профилиране), което засяга способността на клиента да използва предлаганите услуги, или има друг значителен ефект върху клиента, клиентът може да поиска да не е обект на такова решение освен ако СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД не докаже на клиента, че такова решение е необходимо за сключването или изпълнението на договор между него и клиента. Дори когато решение е необходимо за сключване или изпълнение на задълженията, произтичащи от отношения клиент, клиентът може да оспори решението и изисква човешка намеса. Автоматични решения, направени от системата за обработка на данни, без участие на клиента, се разрешава само при условията и съгласно процедурите, определени от закона.

10. Организационни, Физически и IT действия за сигурност

СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД гарантира, в рамките на приложимите закони, че клиентски данни са защитени с подходящи технически и организационни мерки за предотвратяване на неразрешен достъп, незаконна обработка или разкриване, случайна загуба, промяна или унищожение. СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД изпълнява организационни, физически, IT и други необходимите мерки за сигурност за осигуряване на защитата на клиентски данни и да наблюдава обработката на клиентски данни. Наред с други неща такива мерки за сигурност включва следните дейности:

10.1 прилагани от СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД чрез вътрешния правилник на изискванията за обработка, регистриране и записване на клиентски данни, както и процедурите за проверка на съответствието с тези изисквания.

10.2 разрешаване на служители на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД да имат достъп до само необходимите клиентски данни в базата с клиент, който е строго съгласуван с изискванията на длъжностите.

10.3 налагане на задължение за поверителност на служителите на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, отговорни за обработка на клиентски данни.

10.4 неразрешено обработване на данни (включително запис, промяна, изтриване, четене, копиране, (предаване), неразрешено транспортиране на документи и всяка друга неразрешена употреба на данни (непредписани от служебните задължения) се забранява.

10.5 Адекватни мерки за сигурност, включително чрез криптиране на данните, ако е необходимо, трябва да се прилагат при предаването на данни с помощта на комуникационно оборудване или при транспортирането на записи.

10.6 На всеки потребител на базата данни на клиентите, ще бъде издавано персонално разрешение, да използва базата с данни.

10.7 СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД ще прилага адекватни и достатъчни мерки, за да гарантира, че всяка операция по обработката на данните оставя следа, която след това ще даде възможност за идентификация на лицето, което извършва операцията, характера и времето на операцията и всички други релевантни факти, включително кога, от кого и какви данни са били записани, променяни или заличавани, или кога, от кого и какви данни в системата за обработка на данните са били достъпни, както и информация за това предаване на данни. Възможност за възстановяване на съдържанието на данните, преди изменения трябва да бъде на разположение, когато всички модификации се правят в данните или документите.

10.8 Личната информация, която клиентът предоставя във връзка с регистрирането си в уеб платформите на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД , е класифициран като регистрирана информация. Регистрираната информация е защитена по много начини. Клиентите могат да влязат в уеб платформите на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД със своето потребителско име (клиентски имейл) и парола, избрани от клиента. Отговорност на клиента е да подсигури сигурността на паролата си и потребителското си име.

10.9 Предаването на информация чрез редовен обмен на имейли не винаги е напълно защитена. Въпреки, че СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД упражнява всички усилия за защита на личните данни на клиентите, не може да гарантира сигурността на клиентските данни, която се предава по пощата; всяко подобно предаване на информация по имейл, е риск за сметка на клиента. Веднъж, когато СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД е получил информацията за клиента, ще прилага процедури и защитни функции в опит за предотвратяване на неразрешен достъп.

11. Детайли за Контакт

11.1 В случай на въпроси относно съдържанието на тази политика на поверителност, или ако дадено лице поиска копие на данните, които СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД е събрало за него, или при желание за оплакване, или друг коментар, във връзка с обработката на лични данни, моля свържете се със СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, за Защита на Личните Данни по  електронната поща, обявена в сайта на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД.

11.2 Общи данни за контакт СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД, са достъпни на уебсайта на СЕЙФИНВЕСТ 21 ООД: https://safeinvest.bg

11.3 Клиентът има право да се обърне към съда или да изпрати своето оплакване до регулатора за защита на данните за да търси защита на правата си, освен ако приложимите закони не препоръчват друга процедура за обработката на подобни жалби.

Предупреждение за риск: Търговията на Форекс (валутен пазар) или договори за разлика (ДЗР) на маржин, носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестирате или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Pty Ltd или Admiral Markets Cyprus Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията.

Съдържанието на този сайт не трябва да се тълкува като личен съвет. Препоръчваме, да потърсите съвет от независим финансов съветник.