ТЕРМИНИ

Документ за собственост върху част от капитала на дадено дружество.
Акцията е единица от собствеността на една компания. Компаниите продават акции, за да набират Капитал. От своя страна акционерите може да печелят Дивиденти, разпределение на печалби за своите акции и възвращаемост на своята инвестиция, ако цената на акциите се повиши.
Цените на акциите се колебаят според търсенето и предлагането. Инвеститорите се стремят да реализират печалба като преценят посоката, в която ще се движи цената на акцията. Те търгуват с акции чрез фондов брокер често с помощта на платформа за онлайн Търговия с акции.

Облигацията е документ за дълг, т.е. за предоставена парична сума на кредит от притежателя на облигацията на нейния издател (емитент). Облигацията е вид ценна книга на кредитора, и като такава е с предварително фиксиран постоянен доход под формата на купони (лихва) и изплащане на главницата на падежа в зависимост от вида на самата облигация.

Фючърсен договор (на английски: futures contract) е дериватен инструмент. За разлика от форуърден договор е стандартизиран. Активът, който се търгува, е определен като количество и дата на осъществяване на сделката. Търговията става на борса. Сделки осъществяват търговци, които са на противоположно мнение относно пазарната цена на актива към датата на падежа. Продавачите очакват цената на актива да е по-ниска от този в договора, а купувачите очакват обратното – цената на актива да е по-висока от договорената. При сключване на фючърса, страните (продавач и купувач) се договарят само за цената и срокът на доставка. Останалите параметри на актива (количество, качество, опаковка, маркировка и др.) са договорени предварително в спецификацията на борсовия контракт. Страните носят отговорност пред борсата до изпълнение на фючърса.

Форуърдният договор (контракт) е договор да се закупи или продаде актив в определен бъдещ момент на определена (договорена между страните) цена (доставна цена, форуърд цена). Форуърдният договор за разлика от фючърсен договор не е стандартизиран договор. Той се сключва извънборсово и негов предмет може да са всякакъв тип активи, с взаимнодоговорени параметри по отношение на количество, цена и срок.
Противоположен на форуърдния контракт е спот контрактът при който съществува съгласие да се закупи или продаде актива незабавно (или в рамките на кратък период).

Във финансите опцията е ценна книга, която дава на купувача правото, но не и задължението, да купи или продаде определен базов актив или инструмент на предварително определена цена на или преди определена дата. Продавачът има съответното задължение да изпълни сделката – което е да продаде или купи – ако купувачът упражни опцията. Купувачът плаща премия на продавача за това си право. Опция, която дава право да се купи нещо на определена цена се нарича кол опция (call). А опция, която дава право да се продаде нещо на определена цена се нарича пут опция (put). И двата типа опции са често търгувани, но кол опциите се обсъждат по-често.

Индексът на ценните книжа или борсовият индекс е индекс, който отразява средното ниво на цените (от определени групи или определени сектори) на ценни книжа, търгувани на фондовата борса. Индексът се изчислява въз основа на цените на ценните книжа, обикновено чрез изчисляване на среднопретеглената стойност.
Индексът се използва от инвеститорите, за да се оцени ценовото равнище на дадена индустрия или група и като база за оценка на резултатите от инвестиционните портфейли и сравняване на тези резултати на дневна, месечна, годишна или многогодишна база.
Борсовите индекси основно са индекси на акции и индекси на облигации. Известни световни фондови индекси са Dow Jones и NASDAQ в САЩ, индексът на Япония Nikkei, индекс DAX в Германия и индексът Hang Seng в Хонг Конг.

Трампа (на английски: swap, Br.E. /swɒp/, Am.E. /swɑːp/ – размяна, замяна, обмен, трампа), срещано на български и като суап или суоп, е финансов инструмент, договор между две страни за размяна на серия бъдещи плащания. Бъдещите плащания се изчисляват на базата на формули дефинирани в договора. По своята същност трампата може да се разглежда като серия от авансови споразумения (още познати на български като форуърдни договори, а на английски: forward contracts).
Сред най-разпространените видове трампи са:

  • лихвена трампа (на английски: Interest Rate Swap);
  • валутнa трампа (на английски: FX swap), при която страните обменят две валути на текуща дата и обратното действие на бъдеща дата като единия валутен поток е фиксиран. Валутната трампа не бива да се бърка с валутно обменна трампа (на английски: cross-currency swap), която е подвид на лихвената трампа;
  • кредитна трампа (на английски: Credit Default Swap или Credit Default Swap Index);
  • стокова трампа (на английски: Commodity Derivative)

Фондовата борса (на английски: Stock Exchange) e специализирана финансова борса за търговия с ценни книжа – акции, облигации и др., от търговци на капитали чрез брокери.
Обикновено има централно място, най-малкото за пазене на записите. Търговията става все по-малко свързана с физическото място напоследък и модерните пазари са електронни мрежи, които им дават предимства като бързина и стойност на транзакциите.

В света на инвестициите, купуването на Маржин означава заемане на средства от Брокер за покупка на ценна книга. Вие плащате само определен процент (или Маржин) от стойността, останалата част от парите се заема от Брокера.

Капитал е израз, който включва както финансовите активи на една фирма, така и стойността на нейните капиталовложения в машини, сгради и други съоръжения, но без стойността на материалите, които са предназначени за създаването на продукти.

Корелацията е израз на силата на връзката между две променливи. Например, може да има силна Корелация между горещото лятно време и броя продадени сладоледи. Ако две променливи се движат в една посока, те имат положителна Корелация. Алтернативно, ако те се движат в обратни посоки, съществува отрицателна Корелация. Ако тя е нула, няма връзка между тях.

Това е цената на последната сделка за ценна книга или Стока, последната стойност за която са се договорили купувач и продавач. Например, ако търговец А приеме да продаде на търговец В една акция за 1 $, котировката за ценната книга ще е 1 $ и тя ще остане такава, докато не се сключи друга сделка на друга стойност.

Това е използването на заемни средства за увеличаване, „Ливъридж“, на малка парична инвестиция в много по-голяма пазарна позиция в активи от всякакъв вид. Инвеститорите използват Ливъридж, за да се опитат да получат по-висока възвращаемост. Ако всичко се случи добре, крайната възвращаемост минус това, което дължите, може да е много по-висока от вашият начален паричен капитал.

Всеки актив има Ликвидност, от имота до вашата колекция от антики, а дори и парите във вашата банка. Независимо от това колко солидни изглеждат, те може да се конвертират в пари във вашите ръце. И това се нарича Ликвидност на актива. Колко бързо може един актив да се превърне в пари и колко близо е до първоначалната стойност след конвертирането.

Не съществуват безплатни пари. Ако вземете пари назаем, заемодателят ще поиска да върнете малко повече отколкото сте взели. Това малко повече е лихвата, изчислена като процент от първоначалната сума.
Също така, ако дадете своите пари на спестовна или инвестиционна компания, можете да очаквате да получите срещу това лихва.

  • Проста лихва = главница х годишен лихвен процент х години

Например, ако спестите главница от 1000 $ при проста годишна лихва от 7% за 2 години, ще спечелите лихва от 140 $ общо или 70 $ на година.

  • При сложната лихва, лихвата се определя всяка година като процент от главницата плюс начислената лихва:

Сложна лихва = (главница + начислена лихва) x годишна лихва

Така че при горния пример, но със сложна лихва, вие ще спечелите 70 $ лихва през първата година, а след това 79,80 $ през втората година, защото печелите лихва и върху лихвата от 70 $ която сте получили през първата година.

Лихвите може да са също така фиксирани или променливи.

При вземане на заем често ще видите лихвите изразени като Годишна процентна ставка (APR) или Ефективна годишна ставка (EAR). Когато спестявате, лихвите често се изразяват като Годишна еквивалентна ставка (AER).

Можете да вземете една от две позиции, когато търгувате с активи. Ако смятате, че стойността на актива ще се повиши, вие ще вземете Дълга позиция. Ако смятате, че стойността на актива ще се понижи, вие ще вземете къса позиция.

Като голям куфар, вашият инвестиционен Портфейл носи всички акции, облигации и други финансови активи, които притежавате, включително пари и имоти.

Поръчките са начин за вас да управлявате своите инвестиции без да е необходимо да следите пазарите непрекъснато. Те са инструкции, които давате на своя брокер да купи или продаде ценни книжа на определени цени или в определено време.

Рискът е присъщ за всяка инвестиционната дейност и е другата страна на монетата за печалба. Най-общо, колкото е по-рискова една инвестиция, толкова по-голяма ще бъде печалбата, ако развитието е добро. Рискът може да се управлява, но първо трябва прецизно да се идентифицира.

Това е разликата между покупната цена и продажната цена на финансова ценна книга, актив или стока. За Инвеститора тази разлика може да е сигнал за търговска възможност.

Техническият анализ е един от двата основни метода за анализиране на пазари и избор на инвестиционна стратегия; другият е фундаменталният анализ.

Техническият анализ анализира миналите характеристики на пазара като разглежда графика на движение на цените, обем, пълзящите средни цени и статистически данни за различните резултати. От друга страна, фундаменталният анализ разглежда финансовите отчети на едно дружество, за да определи стойността на дружеството.

Ако техническият анализ е като разглеждането на огромна графика, която показва пазарни данни за години, фундаменталният анализ се фокусира върху отделните дейности.

Това е начин да се определи истинската стойност на една компания като се анализират данните на компанията. Инвеститорите анализират задълбочено компанията, за да решат дали акциите са подценени или надценени. Фундаменталният анализ може да се използва заедно с техническия анализ, който се фокусира повече върху пазарните тенденции извън компанията.

Във финансовия свят, Хедж е начин да се ограничат загубите от динамиката на цените. През последните години, Деривати като фючърси и опции се използват широко като Хеджове.

Дериватите са финансови инструменти, които произтичат от стойността на Основен актив. Те често се използват от инвеститорите като Хедж или защита срещу риск. Това означава предположения за бъдещата стойност на нещо, обикновено Основен актив като акции или облигации. Ако предполагате, например, че стойността на вашите акции рязко ще падне, вие все пак можете да получите известна възвращаемост, ако това стане.

За валути, търгувани на валутната борса или валутния пазар, валутната двойка представя стойността на Валутата спрямо друга Валута. Например американският долар спрямо британската лира се записва като: USD/GBP.

Графиките се използват за представяне на данни за всичко от ценни книжа и Стоки до печалбите на дадена компания. Схемите, таблиците и диаграмите са различни видове Графики и те се използват, за да осигурят на инвеститорите по-визуализиран начин за анализиране на информацията.

Графика, показваща променящите се цени на финансов продукт във формата на свещ. Тя обикновено показва начална цена, Цена при затваряне на пазара и най-високата и най-ниската цена на дадена ценна книга в рамките на един ден.

Акционерите получават Дивиденти. Дивидентът е сумата, която един акционер получава от печалбите, реализирани от компания, в която той притежава акции. Сумата се базира на специфичния брой и тип акции, които той притежава.

Дивидентите обикновено са плащат в брой, но може да се предоставят и под формата на акции или капитал.